Welkom!

Op onze website vind u informatie over onze vereniging en de activiteiten die hierbinnen plaatsvinden. Via deze website kunt u eenvoudig doorschakelen naar de websites van de scholen die onderdeel zijn van onze vereniging.

Onze scholen

De Johannes Calvijnschool, de Jacobus Koelmanschool en de Admiraal De Ruyterschool gaan uit van de Vereniging tot het verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Krimpen aan den IJssel.

Over de VVOGG

De vereniging heeft als grondslag het eeuwig onveranderlijk Woord van God. De heilswaarden, daarin geopenbaard, vindt zij uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld door de Nationale Synode in de jaren 1618-1619 te Dordrecht gehouden.

De Johannes Calvijnschool, de Jacobus Koelmanschool en de Admiraal De Ruyterschool gaan uit van de Vereniging tot het verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag te Krimpen aan den IJssel.

Ter bescherming van de identiteit van onze scholen heeft het bestuur bepaald dat tijdens de inschrijving de locatiedirectie met de ouder(s) spreekt over o.a. hun betrokkenheid t.o.v. de grondslag.

In de meeste gevallen kan het formulier, waarin gevraagd wordt of u de grondslag (Gods Woord en de daarop gebaseerde Drie Formulieren van Enigheid) kunt onderschrijven, zonder meer ondertekend worden (zie ‘Toelatingsbeleid leerlingen’ in de brief van het bestuur voorin deze gids).

Kan dat niet, dan wordt de ouder(s) verzocht de grondslag te respecteren en alle verplichtingen die daaruit voortvloeien (zoals psalmversje en Heidelbergse Catechismus leren) te aanvaarden.

Organisatiestructuur

Per 1 augustus 2012 vond de wettelijk vereiste scheiding tussen bestuur en toezicht plaats. Het collectief bestuur wordt gevormd door het toezichthoudend en uitvoerend orgaan samen zonder de directeur-bestuurder

Bekijk organisatiestructuur

Visie en missie

De Bijbel is de bron en het fundament van onze levensbeschouwing, van opvoeding en onderwijs. Deze bron heeft Goddelijk gezag.
De belijdenisgeschriften zijn van grote betekenis voor de reformatorische levensbeschouwing. 

Meer over ons

Bestuur

Bekijk de samenstelling van het collectief bestuur. Dit is het bevoegd gezag sinds 29 juni 2016.
 

Samenstelling bestuur

Downloads

Op deze website zijn diverse documenten te vinden zoals het jaarverslag, de inschrijfformulieren , de schoolgidsen, het vakantierooster en het aanmeldingsformulier lidmaatschap VVOGG.
 

Bekijk downloads

Sinds 3 maart 1938

De Ruyter 238 Koelman 186 Calvijn 309

74 personeels- leden

15 bestuursleden

Agenda

Eerst volgende activiteiten

Er zijn geen eerstvolgende activiteiten gevonden. Bekijk de volledige agenda

Nieuws

Algemene Ledenvergadering

dinsdag 23 mei 2017

Op D.V. woensdag 28 juni a.s. zijn leden en begunstigers van harte welkom ...

Lees meer...

Vakantierooster 2017-2018

donderdag 12 januari 2017

Het vakantierooster 2017-2018 is definitief vastgesteld. Download hier het rooster.  ...

Lees meer...

Inschrijving nieuwe leerlingen

donderdag 12 januari 2017

Voor de inschrijving van (nieuwe) leerlingen bent u welkom op de scholen op D.V. ...

Lees meer...

klik hier om alle nieuws items te bekijken.

Vacatures 5

Openstaande vacatures

Leerkracht groep 4 Jacobus Koelmanschool

Op de  Jacobus Koelmanschool onstaat de volgende vacature: Leerkracht groep 1. Zie hier het functieprofiel.

Leerkracht groep 1 Jacobus Koelmanschool

Op de  Jacobus Koelmanschool onstaat de volgende vacature: Leerkracht groep 1. Zie hier het functieprofiel.

LIO-leerkracht kleutergroep Admiraal De Ruyterschool

Op de Admiraal De Ruyterschool onstaat de volgende vacature: LIO-leerkracht kleutergroep. Zie hier het functieprofiel.

Leerkracht Bovenbouw Admiraal De Ruyterschool

Op de Admiraal De Ruyterschool onstaat de volgende vacature: Leerkracht Bovenbouw. Zie hier het functieprofiel.

Invalkrachten

We zijn voor onze drie scholen op zoek naar INVALKRACHTEN

Het is altijd fijn om genoeg invalkrachten te hebben. Je sollicitatiebrief met C.V. zien we graag tegemoet per mail Wilma Kooiman, Managementassistent VVOGG, w.kooiman@sggkrimpen.nl. 

 

 

 

Contact

© 2017. Scholen op gereformeerde grondslag. Realisatie: Omega2