Lid worden

Ouders en belangstellenden, die lid willen worden van de schoolvereniging, kunnen zich aanmelden via het 'Aanmeldingsformulier lidmaatschap VVOGG' dat onder Downloads opgenomen is.

Een nieuwe aanmelding wordt door het bestuur officieel bekrachtigd in de periode na de aanmelding. Daarna ontvangt het nieuw aangemelde lid een bevestiging lidmaatschap met een afschrift van de statuten van de vereniging, waarin de voorwaarden en plichten inzake het lidmaatschap zijn opgenomen. Opzegging door leden kan op elk moment geschieden door bericht te zenden naar de managementassistent (zie onderstaande gegevens).  

Meldt iemand zich aan kort voor of op de avond van een ledenvergadering, dan heeft hij op dat moment géén stemrecht en ontvangt hij dus geen stemformulier.

Voor vragen kunt u terecht bij Wilma Kooiman, managementassistent VVOGG via tel. (0180) 51 50 78 of per e-mail w.kooiman@sggkrimpen.nl. De jaarlijkse contributie bedraagt € 12,50.
Overbetalen wordt gewaardeerd. IBAN NL68 RABO 0351 9018 33 t.n.v. VVOGG te Krimpen aan den IJssel.

 

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) leggen het college van bestuur en de raad van toezicht verantwoording af over het gevoerde beleid aan de leden en begunstigers van de vereniging. Alle leden/begunstigers ontvangen voorafgaand aan de vergadering een uitnodiging/agenda met daarbij de nodige stukken waaronder het jaarverslag en een verzoek tot betaling van de jaarlijkse contributie. 

De volgende ALV staat inmiddels definitief gepland DV dinsdag 25 juni 2024. Alle leden en begunstigers ontvangen hiervoor een uitnodiging met vergaderstukken per post of via een (van hun) kind(eren).

In principe vindt de ALV plaats op de laatste woensdag van juni, maar indien nodig wordt daarvan wel eens afgeweken.

Het bestuursverslag van 2023 medio juni 2024 tevens te downloaden zijn via de website.

© 2024. Scholen op gereformeerde grondslag. Realisatie: Omega2